พัฒนาธุรกิจ

ด้วย จิตสำนึกแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
ด้วยบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะดำเนินธุรกิจความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และปกป้องสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะพนักงานทุกคนคือหัวใจของบริษัทฯ และเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี.

อ่านต่อ

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมบรรษัทภิบาล ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และการมีจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

Why must you choose us